Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού (ΠΕΝΕΔ) 2003

Κωδικός έργου
:
03ΕΔ291
Ανάδοχος
:
Επιστημονικός Υπεύθυνος
:
Μέτρο
:
8.3
Δράση
:
8.3.1
Θεματικός Τομέας
:
Τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας 
Αρμόδια Διεύθυνση ΓΓΕΤ
:
Διεύθυνση υποστήριξης ερευνητικών προγραμμάτων
Αρμόδιος χειριστής ΓΓΕΤ
:
Θ. Σοφιανοπούλου